Logopedycznej


Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych obejmująca:


- wczesną interwencję zapobiegającą wadom wymowy,
- korektę wad wymowy,
- terapię dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, afazją, alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Pedagogicznej


Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obejmująca:


- przygotowanie do nauki szkolnej dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, a także dzieci z ADD, ADHD oraz zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju psychomotorycznego,
- eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Oferta dla szkół i przedszkoli


- grupowe i indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- indywidualna terapia logopedyczna,
- zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy i języka obejmujące wczesną naukę czytania,
- konsultacje dla rodziców i nauczycieli.